ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 4-5 กิโลกรัม

code: 831610001
หมวดหมู่ย่อย

4-5 กิโลกรัม. / ชิ้น