การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green procurement

แนวคิดเกี่ยวกับ Green Procurement

 • ในฐานะพลเมืองของโลก สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่ควรจะเข้าใจถึงผลกระทบและตระหนักถึงความสำคัญ
 • ในฐานะผู้ประกอบการ เคซีจีจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บรรทัดฐานทางสังคมและความต้องการของลูกค้า
 • การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
 • มุ่งที่จะลดผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • นโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะไม่เป็นเพียงแค่การแสดงเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environmental Sustainability)
 • ทุกฝ่ายได้ศึกษานโยบาย แนวทางและสามารถนำไปผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
 • ซึ่งจะรวมถึงการพัฒนาคู่ค้าและขยายการซื้อจากบริษัทคู่ค้าที่มี การบริหารที่ดีเป็นปึกแผ่นมั่นคง และมีคุณภาพที่วางใจได้
 • ร่วมอุทิศตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลกผ่านกิจกรรมการจัดซื้อ
 • เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของเคซีจีตลอดทั้งโซ่อุปทาน

Green Procurement พิจารณาจาก…

 • เคซีจีจะคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบและการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดอายุพัสดุ (Product Life Cycle)
 • การตัดสินใจเลือกซื้อพัสดุหรือเลือกใช้บริการจะพิจารณาจากพัสดุหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ประกอบกับความเหมาะสมในการใช้งานและราคาที่เหมาะสม
 • นโยบายนี้ มีความตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติให้ครอบคลุมการจัดซื้อพัสดุและบริการทุกรายการ
 • ในเบื้องต้นจะรวมถึงพัสดุและบริการเหล่านี้
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในสำนักงาน (Major Appliances and Office Supplies)
  • เครื่องใช้ ของตกแต่งสำนักงาน (Office and Other Furniture)
  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์(Computers and Other Electronic Equipment and Supplies)
  • กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ (Paper and Paper Products)
  • ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Vehicles and Other Transportation Equipment)
  • พัสดุเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Promotion Materials and Official Publications)
  • ผลิตภัณฑ์หมวดไฟฟ้าและการก่อสร้าง (Electrical and Construction Material)
  • การบริหารอาคารสถานที่และการจัดจ้างบริการทำความสะอาด (Facility Management)

เปลี่ยนความหวัง ให้เป็นการลงมือ…

 • ที่ผ่านมาเคซีจีได้ประกาศใช้นโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยแจ้งต่อคู่ค้าถึงนโยบายดังกล่าว
 • เรายังได้ออกแบบสอบถามคู่ค้าเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Green Policy) พบว่าคู่ค้าจำนวนมากกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วและพร้อมจะร่วมมือกับเคซีจีในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายสีเขียว (Green Network)
 • ที่น่าดีใจมากกว่านั้นคือมีคู่ค้าหลายรายประยุกต์ใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมานาน มีองค์ความรู้ด้านนี้อย่างมาก และยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรา
 • สิ่งที่ชัดเจนมากสำหรับการจัดซื้อของเคซีจี คือการที่ระบุเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอันจะเพิ่มการพิจารณาด้าน “สิ่งแวดล้อม” เพิ่มเติมไปจากด้าน “คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการส่งสินค้า และ การบริการ”