ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปี จบการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านพนักงานต้อนรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • วางแผน และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารแบรนด์องค์กร พร้อมกับแบรนด์สินค้าต่างๆ ในด้านกิจกรรมการตลาด (Event) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีในภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • ควบคุมให้การปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานและมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
 • การประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การสื่อสารแบรนด์ไปยังผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Event Marketing อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน Event Corporate จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

ลักษณะงาน

 • วางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์องค์กรเคซีจี ควบคู่กับการสื่อสารภาพลักษณะของแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ในสื่อประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธฺภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร เช่น คู่ค้า พันธมิตร องค์กรภาครัฐและเอกชน
 • วางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทด้วยเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานโครงการพิเศษที่มุ่งเน้นประโยชน์ประประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กร
  – โครงการ Brand Strategy สำหรับแบรนด์องค์กรเคซีจี และแบรนด์สินค้า
  – ประสานงานในคณะ Corporate Marketing Team
  – ประสานงานโครงการ Business Market Information การรวมรวมข้อมูลเชิงการตลาดในธุรกิจบิสกิต เนยและชีส
 • ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภายนอก ได้แก่ Event, Digital, Branding, การออกแบบสินค้า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรวบรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกให้อยู่ในงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอกับฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Branding and Communication อย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน Corporate Branding จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ Trade Marketing ทั้ง category และ channel ในกลุ่มธุรกิจ FMCG อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ลักษณะงาน

 • Approve Write off On Web – อนุมัติทำลายสินค้าหมดอายุ
 • ตรวจนับและกระทบยอดสินค้า
 • Reconcile การตัดทำลาย เอกสารแจ้งทำลายกับ SAP และเอกสาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการ ติดตามงาน ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ
 • เสนอแนวคิดในการออกแบบงาน ตามที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นๆ
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาด สำหรับโปรโมชั่นสื่อส่งเสริม
 • การขายรวมทั้งการโฆษณา,บรรจุภัณฑ์,ป้าย,โปสเตอร์,โลโก้และรูปแบบ
 • ภาพอื่นๆ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในด้านของงานสิ่งพิมพ์
 • ตรวจสี และรายละเอียดของสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ ให้ตรงตามความถูกต้อง
 • บริหารเวลาของงานแต่ละชิ้นและแบ่งหน้าที่ให้ Graphic Designer
 • ควบคุมการทำงานภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟฟิค ดูแลแบบแรนด์สินค้า ใช้โปรแกรมในการออกแบบกราฟฟิค ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีรสนิยมที่ทันสมัย และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • รบกวนแนบ Portfolio เป็น File PDF จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ร่วมวางแผนการตรวจสอบ และจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ เพื่อบริหารความเสี่ยง และสร้างระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
 • ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบและจัดทำกำหนดการ เพื่อการเข้าตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทั้งการตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน หรือข้อบังคับกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบ นำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ   :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ             
 • นโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ  
 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน
 • หากมีประกาศนียบัตร / ใบรับรองทางวิชาชีพ / ใบอนุญาต (Certification / Licensing) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน   :

 • ตรวจสอบงานการรับเข้าวัตถุดิบ วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ ที่รับเข้าภายในบริษัท
 • ควบคุมดูแล และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ ที่จัดเก็บภายในบริษัท
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบ วัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • จัดการด้านเอกสารเชิงระบบของ supplier แต่ละรายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ   :

 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา Food Science, อุตสาหกรรมเกษตร,เคมี, จุลชีววิทยา, ชีววิทยา,เทคโนชีวภาพ,ชีวเคมี
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวม 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ความชำนาญ ในระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ในโรงงานอาหาร เช่น GMP HACCP ISO9001 HALAL HAL-Q  ISO/IEC17025
 • มีความรู้ ความชำนาญ ด้านระบบการประกันคุณภาพสินค้า วัตถุดิบ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ ทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านเคมี จุลชีววิทยา
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office, E-Mail , Internet
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และจัดการงานได้ดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จสูง
 • สามารถทนแรงกดดันจากภายในและภายนอกได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก
เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040
(Mon - Fri 8:00 -18:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
[email protected], [email protected]