ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เรียนรู้และศึกษาสินค้าของแบรนด์นั้นๆ
-นำเสนอไอเดียในการออกแบบสื่อ POP, MKT AW ให้กับแผนกกราฟฟิค
-นำเสนอไอเดีย คอนเท็น โปรโมท ผ่านช่องทาง KCG Online
-ซับพอตและวางแผนโปรโมชั่น/กิจกรรม ประจำเดือน สำหรับช่องทางการขายต่างๆ
-ติดตามการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เพจกินหรูดูแพง และเพจประจำแบรนด์นั้นๆ)
-นำเสนอไอเดียการตลาดสำหรับแบรนด์ และแสดงความคิดเห็น
-สนับสนุนและเรียนรู้งานเอกสาร/ประสานงาน ที่จำเป็นบางส่วน
– ดูแลลูกค้าช่องทาง HoReCa  หัวหิน 1 อัตรา
– ดูแลลูกค้าช่องทาง HoReCa  ภูเก็ต 1 อัตรา
– ดูแลลูกค้าช่องทาง Modern Trade (Supermarket) 1 อัตรา
– ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
– สรุปยอดขายของลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้ง- – สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ในด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหาร FMCG หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว
– สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) กลุ่มลูกค้า HoRaCa
– สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
– สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
ด้านการวางแผนและการควบคุม
– วางแผนการดำเนินงานประจำเดือน(DP Action Plan)
– วางแผนกลยุทธิ์การสรรหาแหล่งผู้ขายรายใหม่/สินค้าทดแทน/พัฒนาผู้ขาย เพื่อลดความเสี่ยง และต้นทุนวัตถุดิบ
 
ด้านการปฏิบัติการ
– วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มราคาของวัตถุดิบในตลาด (MKT Trend & Situation)
– ดำเนินการและติดตามแผนงานการสรรหาแหล่งผู้ขายรายใหม่/สินค้าทดแทนเพื่อลดความเสี่ยง และลดต้นทุนวัตถุดิบ
– วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานการสรรหาผู้ขายประจำเดือน
– วิเคราะห์การคัดเลือกผู้ขาย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดำเนินการ และติดตามงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Supply Chain, Logistic, Food Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และจัดการงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหาร และจัดการงานห่วงโซ่อุปทาน อย่างน้อย 1 ปี
– มีประสบการณ์ในการสรรหาวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอาหาร
– มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP, HACCP, HALAL

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม

 • จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยใช้ตัวเลข Forecast ในการคำนวณการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าตามเวลาที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสมและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • รับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า เปิด PO จากจำนวนการ สั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติ
 • รับผิดชอบคัดเลือก Supplier กรณีสินค้าใหม่และ นำส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • ทบทวนการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย AVL
 • จัดทำรายงาน Supplier Performance ประจำปี
 • จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศและติดตามการ สั่งซื้อจากผู้ขายให้สินค้าเข้าตามใบคำสั่งซื้อ
 • ติดต่อขอตัวอย่าง และเอกสารสนับสนุนต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารนำเข้าก่อนส่งให้ ทาง RA
 • คำนวณต้นทุนสินค้าตามโครงสร้างราคาของบริษัท และนำส่ง Head BU และฝ่ายบัญชีต้นทุน
 • ประสานงานกับ Supplier เรื่องร้องเรียนกรณีสินค้า ไม่ตรงคุณภาพ
 • จัดหา Freight Forwarder และต่อรองราคาค่า Freight
 • ขอขึ้นทะเบียนรหัสสินค้า (SAP Material Code) และ Product Brand

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้านำเข้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
                   มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์แบรนด์สินค้า โดยเป็นการดำเนินการตามแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ พร้อมทั้งการร่วมวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการวิจัยการตลาดเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีอยู่ ดำเนินการตามแผนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค ภายใต้งบประมาณที่ได้มีการวางแผนกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจอาหาร,อุตสาหกรรมอาหาร, FMCG, Ingredient Bakery, Dairy อย่างน้อย 2 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 4. ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลาง
 5. บุคลิกภาพดี และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 6. มีความรู้ด้าน NPD / การตลาดกลุ่มลูกค้า B2B, B2C

รายละเอียดงานและหน้าที่รับผิดชอบ
1.ด้านการวางแผนและการควบคุม

 • กำหนดกลยุทธ์การขายในช่องทาง E-Commerce ประจำปี
 • วางแผนการขาย E-Commerce ตามแต่ละช่องทาง
 • ควบคุมติดตามผลการบริการหลังการขาย รวมถึงช่องทางการชำระเงินและการขนส่งสินค้า
 • ควบคุุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
 • กำหนดรูปแบบ Website E-Commerce ขององค์กร
 • กำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Copy, Key visuals, banners ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
 • กำหนดราคาโปรโมชั่นในแต่ละช่องทาง
 • ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือเพื่อหาแนวทางขายสินค้าให้เป็นไปตามแผน

2. ด้านการปฏิบัติการ

 • วิเคราะห์ตลาดออนไลน์ เพื่อจัดทำรูปแบบการสั่งซื้อ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • จัดการและวางแผนระบบ Front-end & back-End ในระบบ Website E-Commerce
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์
 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับ E-Marketplace (JSL)
 • ร่วมสรรหา Supplier ในเรื่อง Magento Service กับฝ่าย IT
 • จัดทำ P&L ของฝ่ายประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้าน E – Commerce หรือ Online Business Development ในอุตสาหกรรม FMCG ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
 3. มีทักษะการวิเคราะห์ User Experience & User Interface

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก
เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040-7 ต่อ 5000
(Mon - Fri 8:00 -17:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
[email protected]