ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

Responsiblity
 • Highly understanding about e-commerce business and process in detail
 • Manage the overall e-commerce strategy and Drive Sales
 • Initiate, develop and manage for all e-Commerce platforms to ensure optimal sales
 • Analyze and plan strategy to improve sales online Channels
 • Ensure promotions are communicated effectively through all online media channel
 • Ensure customer’ after sales satisfaction and engagement with royalty
Required Qualifications
 • Male or Female, Age 30-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in digital/online and have management experience of Web team/projects
 • 5 – 7 years experience in online marketing, e-Commerce retailers or related field
 • Strong knowledge of Marketing to an e-Commerce platform and perfect knowledge of web analytics tools
 • Experience in multiple market places platform such as Lazada, Konvy, Weloveshopping, CentralOnline, 11street and etc. preferred
 • Coordinate with Outsource Delivery (Kerry Express) and Supply Chain
Responsiblity

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความพร้อมต่างๆในฝ่าย เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนด โดยควบคุมตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท
 • ปรับปรุงวิธีการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการทำงานที่มีความปลอดภัย  
 • ติดตามปัญหา กำหนดวิธีการแก้ไข / ป้องกัน การ Complain และ
 • ลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงวิธีการทำงาน และพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
Required Qualifications

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001
 • มีทักษะ ในการทำ Process Improvement , Lean ,Efficiency Improvement
 • มีความสามารถในการบริหารคนจำนวนมากได้
 • สามารถนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความคิดเชิงระบบ
Responsiblity

ลักษณะงาน : 

–  ตรวจสอบการดำเนินการวางแผนคาดการณ์สินค้าเพื่อขาย

–  รวบรวมแผนการจัดรายการสินค้าโปรโมชั่นกิจกรรมพิเศษจากฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการสินค้า และสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลยอดขายปรับขึ้นลงจากสภาวะปกติ

–  ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลยอดขายระหว่างเดือนให้เป็นไปตามแผนการขาย และแผนการผลิตโดยเปรียบเทียบแผนกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง

–  จัดทำสรุปรายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

–  ออกแบบ และจัดทำเครื่องมือสำหรับติดตาม วิเคราะห์สต๊อกสินค้า เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความพอเพียงของสินค้าแต่ละรายการ ควบคุมปริมาณ  สต๊อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาสินค้าหมดอายุคงค้างใน สต๊อก หรือสินค้าขาดส่งจากทางโรงงาน และผู้ผลิต

Required Qualifications

คุณสมบัติ :

1.  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / สถิติ / การเงิน / Logistics และ Supply Chain หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน Demand Planning /  Category Planing / Product Management / Logistics / Supply Chain อย่างน้อย 1 – 2 ปี

4.  มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล 

5.  มีทักษะในการประเมิน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม

6.  มีทักษะในการสื่อสาร ติดตาม ประสานงานความร่วมมือ

7.  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

8.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9.  หากผ่านธุรกิจอาหารมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน   :

 • ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประจำ
 • นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายและสินค้าอื่นๆที่ไม่มีจำหน่ายในเขตลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแลช่องทางการขาย จัดหาพื้นที่ และนำเสนอสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมทั้งทำการวางบิลในกลุ่มสินค้า Consignment
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าและใบคืนสินค้าให้มีความถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและกีดกันคู่แข่งได้
 • เจรจาต่อรองกับทางคู่ค้า ในเรื่องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ร่วมคิดหาแนวทางอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายและพัฒนาเขตลูกค้าที่ตนดูแลได้

 

คุณสมบัติ   :

 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายในหน่วยงานที่เป็น Modern Trade และประสบการณ์ในสายงานFMCG 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040
(Mon - Fri 8:00 -18:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
[email protected], [email protected]