ร่วมงานกับเรา

พนักงานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าทางอาชีพ  และให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่

    ซึ่งเรากำลังต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ  และสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร  มาร่วมสรรค์สิ่งดีๆ   ให้องค์กรของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน….

ตำแหน่งว่าง

Responsiblity

รายละเอียดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 Strategic Procurement Management (กลยุทธ์การบริหารการจัดซื้อจัดหา)

 • Purchasing Strategic : วิเคราะห์ และรายงานกลยุทธ์การจัดซื้อและบริหารผู้ขาย โดยใช้เครื่องมือ Product Positioning Analysis และ Supplier Positioning Analysis
 • Supplier Management : วิเคราะห์ และรายงาน ความสามารถการส่งสินค้าของผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ (Key Performance Indicator : KPI) วิเคราะห์ และประเมินผลการส่งสินค้าของผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ (Supplier Performance Evaluation :SPE) รวมทั้งตรวจสอบ/เยี่ยมชม (Audit/Visit) สถานที่ผู้ผลิตของผู้ขายตามแผนการ Audit/Visit  ประจำปีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้ขายให้ดีขึ้น

Procurement Improvement (การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหา)

 • Procurement Process Improvement : ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาให้ได้ตามมาตรฐาน
 • Procurement System Development : ดำเนินการพัฒนาระบบ Software ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหา (E-Procurement System)
 • Supplier Development : Win-Win Collaboration Project : บริหารผู้ขาย สร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว และทำงานร่วมกันกับผู้ขาย นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

Procurement Information System. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดซื้อจัดหา)

 • ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศของฝ่ายจัดซื้อ
Required Qualifications

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ISO9001, GHP, HACCP เป็นต้น)
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ  ERP
 • สามารถออกแบบ เขียน flow บน Visio ได้
 • สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลง และภาวะความกดดันได้
 • เคยเป็น Project Manager, Super User หรือเข้าใจระบบ SAP, Saleforce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsiblity

1. ดูแลลูกค้ากลุ่ม B2B
2. ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
3. สรุปยอดขายของลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Required Qualifications
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มธุรกิจอาหาร,อุตสาหกรรมอาหาร, FMCG อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมียานพาหนะส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับปานกลาง – ดี
 • สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word,Excel,Power Point)
Responsiblity

มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์แบรนด์สินค้า โดยเป็นการดำเนินการตามแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ พร้อมทั้งการร่วมวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการวิจัยการตลาดเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิมที่มีอยู่ ดำเนินการตามแผนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค ภายใต้งบประมาณที่ได้มีการวางแผนกำหนดไว้

Required Qualifications
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวม อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน สายตรง อย่างน้อย 2 ปี
Responsiblity
 • Plan brand strategy and implement route to market plans. Implement brand marketing communications in multiple communications channel including media channels inside and outside of the organization. Perform marketing research to obtain data to be used in new products development or existing product improvement. Plan and execute various marketing activities to promote and communicate the brands and/or products within a stipulated budget.
Required Qualifications
 • B2B,B2C or FMCG Experience is preferred, Can do attitude, High commitment, Self-motivated, Good team player
 • Very good skill in information analysis; both in quantity and quality
 • Very good Logical and Positive Thinking with very good Communication Skill
 • Develop and implement a marketing strategies for the products

Qualifications :

 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree or Higher in Marketing
 • At least 8 years solid working experiences in marketing field 
 • Good Command of English
Responsiblity
 • บริหารงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และบริหารงานการขออนุมัติ กฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการและผู้บริหารท้องถิ่น
Required Qualifications
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ระดับคะแนน Toeic ไม่ต่ำกว่า 600)
 • บุคลิกภาพดี และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
Responsiblity
 • ปิดบัญชี กระทบยอด, วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว, จัดทำรายงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสินค้าคงเหลือ
Required Qualifications
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้าน Inventory Management 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรม SAP ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
Responsiblity


กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายของทีมขายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท
คู่ค้า และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายและบริหารผลกำไรขาดทุนให้แผนกนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดรายได้และพัฒนาธุรกิจปัจจุบันให้ยั่งยืนตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม ที่สามารถเจริญเติบโตร่วมกันในอนาคตและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและบริหารควบคุม Credit Review และ Credit Term ของลูกค้า รวมถึงวางแผนโครงสร้างของบุคลากรและพัฒนาเพิ่มทักษะของแผนก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย อีกทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแผนงานของแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าและพนักงานเกิดความพึงพอใจต่อบริษัท

Required Qualifications
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปี ในการทำงานสายอุตสาหกรรมอาหาร,เบเกอรี่ และ QSR
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, SAP ได้
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
Responsiblity
 • วางแผนการขาย ประมาณการยอดขาย และยอดการสั่งสินค้าให้สอดคล้องกับยอดขาย
  พร้อมทั้งติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนแสวงหาลูกค้า การเยี่ยมลูกค้า
  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
Required Qualifications
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ขายลูกค้ากลุ่ม Modern Trade
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Pivot tables in Excel)
 • มีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่ม FMCG หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

3059–3059/1–3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก
เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 332 8040-7 ต่อ 5000
(Mon - Fri 8:00 -17:00)
088-0057763
+66 (0) 2 331 6911
[email protected]