นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy Policy)

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจใน ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย การสื่อสาร หรือการถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล ตามหลักกการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำธุรกรรม ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือมาตรการ รักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคล ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตามลิ้งค์นี้