วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

 

hwc
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหาร
ที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ
ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ)
และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร
คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราว
และที่มาของอาหาร (FOOD STORY)
อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารให้กับทุกคน

ค่านิยมขององค์กร

innovation
สร้างสรรค์ และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนpassion
ทุ่มเทและมุ่งมั่น ในการทำงานด้วยความรักและชอบในงานของตัวเอง

teamwork
ร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน “One Team One Goal”

accountability
รับผิดชอบ ที่จะทำให้งานสำเร็จ เป็นไปตามกรอบเวลาและเป้าหมาย

expertise
เชี่ยวชาญ โดยมุ่งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องกับงานของตนเอง