จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(Code of Ethics)

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม