ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

2. ไปรษณีย์ นำส่งที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)

  บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด

  3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

3. โทรศัพท์ : +662-332-8040-9 ต่อ 1893

4. อีเมล : เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย : [email protected]

5. เว็บไซต์ : https://kcgcorporation.com/