เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนย, ชีส และขนมสำเร็จรูปต่างๆ

ความหมายของโลโก้

สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง การรวมเอาสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  คุณค่าต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์อาหารมารวมตัวกันและโอบล้อมด้วยทรงกลมสีทองที่เป็นตัวแทนของโลกแห่งอาหาร  โดยสีแต่ละสีในโลโก้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้าต่างๆ ขององค์กรที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับอาหาร  เพื่อส่งต่อความสุขแก่ผู้บริโภค

kcg-president

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ


พันธกิจ

“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสุนทรียภาพด้านอาหาร ด้วยการประยุกต์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

เพื่อการสร้างสรรค์ และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วมุมโลก อีกทั้งการผสมผสานระหว่างความรู้และความเข้าใจ

ในรสชาติแบบต้นตำรับกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
กลายเป็นศูนย์กลางในการ “สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ” ได้อย่างแท้จริง

วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหาร
ที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ

ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ)
และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร

คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราว
และที่มาของอาหาร (FOOD STORY)
อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารให้กับทุกคน

กลุ่มบริษัท

เชฟของเคซีจี

นอกจากให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารโดยศูนย์
เคซีจี เอ็กเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ แล้วเรายังมีเชฟที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านอาหารและเบเกอรี่อีกด้วย ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่
และขนมสามารถไปให้คำปรึกษาได้ถึงโรงงานหรือสำนักงานของลูกค้าเพื่อช่วยคิดค้นเมนูใหม่ๆ
หรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือสามารถทำการนัดหมายทีมเชฟได้ที่ศูนย์ เคซีจี เอ็กเซลเลนท์ เซ็นเตอร์

ลูกค้าของเรา

การขนส่งและควบคุมสินค้า

สินค้าของ “เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ทุกชนิดถูกจัดจำหน่ายด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยรถขนส่งสินค้าทุกคันติดตั้งระบบควบคุมความเย็น(Data logger system) ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าสินค้าที่ได้รับยังคงคุณภาพความสด ใหม่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ รถตู้ขนส่งสินค้าของเรายังมีระบบ GPS แบบ Real Time เพื่อช่วยคำนวณระยะทาง เวลา และเส้นทางไปกลับจากจุดขนส่งได้อย่างแม่นยำ จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า สินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้าได้ตรงต่อเวลาอย่างแน่นอน

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 2. ไปรษณีย์ นำส่งที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)   บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด   3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 3. โทรศัพท์ : +662-332-8040-9 ต่อ 1893 4. อีเมล : เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย : [email protected] 5. เว็บไซต์ : https://kcgcorporation.com/ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘oo๑ – ๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทางสัมคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘oo๑ – ๒๕๕๓) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563