เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนย, ชีส และขนมสำเร็จรูปต่างๆ

ความหมายของโลโก้

สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง การรวมเอาสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  คุณค่าต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์อาหารมารวมตัวกันและโอบล้อมด้วยทรงกลมสีทองที่เป็นตัวแทนของโลกแห่งอาหาร  โดยสีแต่ละสีในโลโก้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้าต่างๆ ขององค์กรที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับอาหาร  เพื่อส่งต่อความสุขแก่ผู้บริโภค

kcg-president

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ


พันธกิจ

“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสุนทรียภาพด้านอาหาร ด้วยการประยุกต์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

เพื่อการสร้างสรรค์ และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วมุมโลก อีกทั้งการผสมผสานระหว่างความรู้และความเข้าใจ

ในรสชาติแบบต้นตำรับกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
กลายเป็นศูนย์กลางในการ “สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ” ได้อย่างแท้จริง

วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหาร
ที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ

ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ)
และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร

คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราว
และที่มาของอาหาร (FOOD STORY)
อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารให้กับทุกคน

กลุ่มบริษัท

เชฟของเคซีจี

นอกจากให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารโดยศูนย์
เคซีจี เอ็กเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ แล้วเรายังมีเชฟที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านอาหารและเบเกอรี่อีกด้วย ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่
และขนมสามารถไปให้คำปรึกษาได้ถึงโรงงานหรือสำนักงานของลูกค้าเพื่อช่วยคิดค้นเมนูใหม่ๆ
หรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือสามารถทำการนัดหมายทีมเชฟได้ที่ศูนย์ เคซีจี เอ็กเซลเลนท์ เซ็นเตอร์

ลูกค้าของเรา

การขนส่งและควบคุมสินค้า

สินค้าของ “เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ทุกชนิดถูกจัดจำหน่ายด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยรถขนส่งสินค้าทุกคันติดตั้งระบบควบคุมความเย็น(Data logger system) ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าสินค้าที่ได้รับยังคงคุณภาพความสด ใหม่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ รถตู้ขนส่งสินค้าของเรายังมีระบบ GPS แบบ Real Time เพื่อช่วยคำนวณระยะทาง เวลา และเส้นทางไปกลับจากจุดขนส่งได้อย่างแม่นยำ จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า สินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้าได้ตรงต่อเวลาอย่างแน่นอน

แจ้งข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ : นำส่ง Whistleblower Center บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิทแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260โทรศัพท์ : +66 (2) 741-7888  อีเมล : [email protected] เว็บไซต์ :  https://kcgcorporation.com/about-us/complaintandwhistleblowingpolicy กระบวนการร้องเรียนแจ้งเบาะแส กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจริตคอร์รัปชั่น

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘oo๑ – ๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทางสัมคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘oo๑ – ๒๕๕๓)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy Policy)

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจใน ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย การสื่อสาร หรือการถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล ตามหลักกการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำธุรกรรม ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตามลิ้งค์นี้