กิจกรรมและกติกาการเข้าร่วมรายการ Diamond Grand Sale 2020

พิเศษสำหรับสมาชิ The 1 เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops Supermarket หรือ Central food hall ครบ 249 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับคะแนน The 1 เพิ่ม 100 คะแนนฟรีทันที และสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Top Spender 20 คนแรกที่สะสมยอดซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG 20 อันดับแรกรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 314,000 บาท 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2563 (ถึงเวลา 22:00 น.) 

กติกาการเข้าร่วมรายการ (สำหรับสมาชิ The 1 Card เท่านั้น)

เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG ที่ Tops market หรือ Central food hall ครบ 249 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และแจ้งหมายเลข The 1 Card ขณะชำระค่าสินค้า รับคะแนน The 1 เพิ่มอีก 100 คะแนนฟรีทันที (จำกัด 100 คะแนน / 1 หมายเลขสมาชิก The 1 ตลอดรายการ) และสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Top Spender 20 คนแรกที่สะสมยอดซื้อสินค้าใดก็ได้ ในเครือ KCG 20 อันดับแรกรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 314,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2563 (ถึงเวลา 22:00 น.)

Top Spender ลำดับที่ 1 รับรางวัลเพชร 1 กะรัต มูลค่า 170,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
Top Spender ลำดับที่ 2 รับรางวัลทองคำ 2 บาท มูลค่า 56,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
Top Spender ลำดับที่ 3-4 รับรางวัลทองคำ 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 14,000 บาท รวมมูลค่า 28,000 บาท
Top Spender ลำดับที่ 5-10 รับรางวัล Voucher Central Department Store มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท
Top Spender ลำดับที่ 11-20 รับรางวัล Voucher Tops Supermarket มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทรวมมูลค่า 30,000 บาท

 • ลงทะเบียนผ่านหมายเลขสมาชิก The 1 เท่านั้น (เพียงแจ้งหมายเลข สมาชิก The 1 ขณะชำระสินค้า)
 • ยอดสะสมของสมาชิกแต่ละท่าน และยอดซื้อสะสมลำดับรางวัลที่ 1 และ ที่ 20 สามารถตรวจสอบได้ที่เคาน์เตอร์จุดบริการ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสิ้นสุดรายการในวันที่ 29 ธ.ค. ผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation ผู้โชคดีจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันจากทางบริษัทฯ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับหมายเลข สมาชิก The 1 1 หมายเลขต่อ 1 รางวัล 
 • ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทน
 • รับรางวัลหลังจากจบรายการเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีท่านต่อไปแทน ซึ่งจะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.facebook.com/kcgcorporation
 • ของรางวัลทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัทและครอบครัวของ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัทเอเจนซี่ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฏหมายกำหนด
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมนี้ รวมถึงการปฏิเสธ การยกเลิก หรือยุติกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าแพ่ง หรือทางอาญาจากบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายของข้อมูล เนื่องมาจากปัญหาของระบบ หรือทางเทคนิค รวมทั้งการที่บุคคลที่สามนำรูป หรือข้อมูลไปใช้ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ยินยอมและยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการผูกพัน ตามเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2563 (เวลา 22:00 น.)
 • ไม่รวมสินค้าชั่งขาย (Consignment)
 • การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น