เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ TBWA\Thailand จัดอบรมการสร้างแบรนด์ให้แก่พนักงาน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ TBWA\Thailand จัดโครงการอบรมสร้างแบรนด์และการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอลสำหรับพนักงานภายในบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเทพารักษ์ อาคาร Excellence Center ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดำรง วิภาวัฒนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ผู้มีประสบการณ์ในวงการโฆษณามามากกว่า 33 ปี ให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และวิธีสร้างแบรนด์ในศตวรรษที่ 21 และคุณรพีพันธ์ สุทธารมย์ ให้ความเข้าใจเรื่องแบรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

 

คุณดำรง วิภาวัฒนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขวา) มอบของที่ระลึกแก่ คุณชาคริต เตชะนภารักษ์ (ซ้าย)
คุณธวัช ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขวา) มอบของที่ระลึกแก่ คุณรพีพันธ์ สุทธารมย์ (ซ้าย)

 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าใจในความสำคัญของการสร้างแบรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ตอบสนององค์กรที่ใช้การตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ (Market Driven) ซึงเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรในขณะนี้