หนังสือชี้แจง ไม่ใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบในอาหาร