รางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2559

คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2559 จากมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพ และดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม ความสุขของตน คนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560