รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2558

4edd

เคซีจี คอร์ปอเรชั่นได้รับรางวัลรองอันดับที่ 1 ในระดับอุตสาหกรรม จากผลงาน แป้งสำเร็จรุปสำหรับทำเอแคร์จากข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งพัฒนาสูตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center) ปี2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และ ส่งเสริมความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยซึ่งรวมถึงผลิตภัณท์และกระบวนการผลิต โดยได้รับเกียรจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” (คนซ้าย) ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบโล่พระราชทานแก่คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ” (คนขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center)” ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา