ห้องสมุด KCG จากพี่เพื่อน้อง

IMG_4441S

  “คุณวิจัย  วิภาวัฒนกุล” (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, “คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ” (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เคซีจี  คอร์ปอเรชั่น, “คุณขนิษฐา บุญราช”(คนที่ 3จากขวา)  ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง,“คุณสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์” (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด “ห้องสมุด – ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางลี่ อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี”  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ในด้านการสนับสนุนการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดของทางโรงเรียนให้ด้านมาตรฐาน  หลังจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554  ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของคณะครู นักเรียน และประชาชนในตำบล  ให้เกิดนิสัยรักการอ่าน  โดย เคซีจี คอร์ปอเรชั่น  ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  สนับสนุนชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้  มอบเงินทุนปรับปรุงห้องสมุดฯ และผลิตภัณฑ์ KCG  ให้กับคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางลี่   รวมมูลค่า 450,000  บาท  โดยมี “อ.วิชัย ม่วงจีน” (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่  เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา…

IMG_4512-horz