ปลาซาลมอนแอตแลนติก นอร์เวย์ 4-5 กิโลกรัม

Product Code:
831610001

4-5 กิโลกรัม. / ชิ้น