รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2558

4edd

    “เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” ได้รับรางวัลรองอันดับที่ 2 ในระดับอุตสาหกรรม จากผลงาน แป้งสำเร็จรุปสำหรับทำเอแคร์จากข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งพัฒนาสูตรโดย “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center) ปี2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และ ส่งเสริมความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยให้เกิดการพัฒนานวตักรรมข้าวไทยซึ่งรวมถึงผลิตภัณท์และกระบวนการผลิต โดยได้รับเกียรจาก “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” (คนซ้าย) ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบโล่พระราชทานแก่ “คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ” (คนขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (KCG Excellence Center)” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา…

IMG_3153-horz